Michaels Raumklima Monitor [Wohnzimmer Neu]

Version: 2023-09-28

Siehe github.com/MiHuf/Michael_Klima

Local Access Point SSID = Michael_6, IP address = 192.168.4.1, MAC address = 4A:55:19:C8:7E:21

External WLAN SSID = Hufschmidt, IP address = 192.168.0.96

MQTT Broker = 4c1771d67a8e424f84b72000a94a923c.s1.eu.hivemq.cloud
MQTT User = huefer2
MQTT Client id = ESP8266_Michael_6
Web-Interface = HiveMQ Console or HiveMQ Web-Client
MQTT Connection State = -2

MQTT Timeout after 30 s

Michael_6 gestartet: Sa, den 09.12.2023 11:33:48

Run #240748 vom Sa, den 02.03.2024 01:56:22, Uptime: 33 d, 21 h, 16 m, 43 s

Feinstaub [Vindriktning]: 88 µg/m³ (Messung #240748 in Run #240748)

Temperatur [BME280]: 33.7 °C (Messung #240748 in Run #240748)

Luftfeuchte [BME280]: 15 % (Messung #240748 in Run #240748)

Luftdruck [BME280]: 1001.8 hPa (Messung #240748 in Run #240748)

Helligkeit [LDR GL5539]: ADC = 6 => 0.20 Lux (Messung #240748 in Run #240748)

Schalter SW0: open (High) (Messung #240748 in Run #240748)