Michaels Raumklima Monitor [unterm Dach]

Siehe github.com/MiHuf/Michael_Klima

Local Access Point SSID = Michael_3, IP address = 192.168.4.1, MAC address = C6:5B:BE:62:D9:DD

External WLAN SSID = Hufschmidt, IP address = 192.168.0.95

MQTT Broker = 4c1771d67a8e424f84b72000a94a923c.s1.eu.hivemq.cloud
MQTT Client id = ESP8266_Michael_3

Michael_3 gestartet: Mi, den 29.03.2023 12:56:07

Run #8270 vom Sa, den 01.04.2023 09:51:11, Uptime: 2 d, 20 h, 55 m, 32 s

Luftfeuchte [DHT11]: nan % (Messung #3296 in Run #3835)

Temperatur [DHT11]: nan °C (Messung #3296 in Run #3835)

Temperatur [DS 18x20 #0]: 22.1 °C (Messung #8262 in Run #8270)

Schalter SW0: open (High) (Messung #8270 in Run #8270)

Schalter SW1: open (High) (Messung #8270 in Run #8270)

Helligkeit [LDR GL5539]: ADC = 653 » = 252 Lux (Messung #8270 in Run #8270)