Michaels Raumklima Monitor [Test-Modul]

Siehe github.com/MiHuf/Michael_Klima

Local Access Point SSID = Michael_3, IP address = 192.168.4.1, MAC address = C6:5B:BE:62:D9:DD

External WLAN SSID = Hufschmidt, IP address = 192.168.0.95

MQTT Broker = 4c1771d67a8e424f84b72000a94a923c.s1.eu.hivemq.cloud
MQTT Client id = ESP8266_Michael_3

Michael_3 gestartet: Mi, den 14.09.2022 16:48:03

Run #46253 vom Fr, den 30.09.2022 18:15:12, Uptime: 16 d, 1 h, 27 m, 30 s

Luftfeuchte [DHT11]: nan % (Messung #32408 in Run #46199)

Temperatur [DHT11]: nan °C (Messung #32408 in Run #46199)

Temperatur [DS 18x20 #0]: 24.8 °C (Messung #46024 in Run #46253)

Schalter SW0: open (High) (Messung #46253 in Run #46253)

Schalter SW1: open (High) (Messung #46253 in Run #46253)

Helligkeit [LDR GL5539]: ADC = 31 » = 4.19 Lux (Messung #46253 in Run #46253)