Michaels Raumklima Monitor

Siehe github.com/MiHuf/Michael_Klima

Local Access Point SSID = Michael_1, IP address = 192.168.4.1, MAC address = EA:DB:84:DD:01:B5

External WLAN SSID = Hufschmidt, IP address = 192.168.0.90

MQTT Broker = 4c1771d67a8e424f84b72000a94a923c.s1.eu.hivemq.cloud
MQTT Client id = ESP8266_Michael_1

Michael_1 gestartet: Do, den 12.01.2023 21:13:58

Run #225870 vom Sa, den 01.04.2023 08:45:26, Uptime: 28 d, 17 h, 25 m, 25 s

Feinstaub [Vindriktning]: 19 µg/m³ (Messung #225870 in Run #225870)

Luftfeuchte [DHT11]: 30.0 % (Messung #225870 in Run #225870)

Temperatur [DHT11]: 26.5 °C (Messung #225870 in Run #225870)

Temperatur [DS18x20 #0]: 23.1 °C (Messung #225148 in Run #225870)

Schalter SW0: open (High) (Messung #225870 in Run #225870)

Helligkeit [LDR GL5539]: ADC = 31 » = 4.19 Lux (Messung #225870 in Run #225870)