Michaels Raumklima Monitor

Siehe github.com/MiHuf/Michael_Klima

Local Access Point SSID = Michael_1, IP address = 192.168.4.1, MAC address = EA:DB:84:DD:01:B5

External WLAN SSID = Hufschmidt, IP address = 192.168.0.90

MQTT Broker = 4c1771d67a8e424f84b72000a94a923c.s1.eu.hivemq.cloud
MQTT Client id = ESP8266_Michael_1

Michael_1 gestartet: Do, den 23.06.2022 21:17:02

Run #3180 vom Fr, den 24.06.2022 23:47:09, Uptime: 1 d, 2 h, 30 m, 33 s

Feinstaub [Vindriktning]: -1 µg/m³ (Messung #3180 in Run #3180)

Luftfeuchte [DHT 11]: 52.0 % (Messung #3180 in Run #3180)

Temperatur [DS 18x20 #0]: 25.0 °C (Messung #3158 in Run #3180)

Temperatur [DS 18x20 #1]: disconnected °C (Messung #0 in Run #0)

Schalter SW0: open (High) (Messung #3180 in Run #3180)

Schalter SW1: open (High) (Messung #3180 in Run #3180)

Helligkeit [LDR GL 5539]: ADC = 17 » = 1.94 Lux (Messung #3180 in Run #3180)